หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

หมูทุบหมวดยู  
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
 
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน เทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งงานเลขานุการ การประชุมคณะ เทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีต่างๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งแต่การบรรจุเข้ารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ มากที่สุด และครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเทศบาล งานรักษาความสงบและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย งานประสาน จังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการสาธารณะอื่นๆ เช่น ตัดต้นไม้ ประดับธง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วยงานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่, งานทะเบียนราษฎร, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ
  งานธุรการงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานสารบรรณของเทศบาล การรับ – การส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือจัดทำคำสั่ง ประกาศของเทศบาล กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ การรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ การเลื่อนระดับเทศบาลสามัญ การดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ
  งานการเจ้าหน้าที่
  เทศบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน โดยมีวิธีการ ดังนี้
 
มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน พนักงานจ้าง รวมทั้งรับรู้นโยบายของคณะผู้บริหาร ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล โดยเทศบาลจัดอบรมนอกสถานที่ จำนวน 4 ครั้ง รวม 123 คน งบประมาณดำเนินการ 300,000 บาท
 
มีการส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ที่หน่วยงาน สถาบันต่างๆ จัดให้มีขึ้น ในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 70 คน ซึ่งปรากฎว่า ในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา มีจำนวนบุคลากรของเทศบาลส่วนมาก ได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันกำแพง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 22.714 ตารางกิโลเมตร จำนวน 22 หมู่บ้าน 23ชุมชน และในท้องที่อำเภอสันกำแพงทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอเมื่อเกิดเหตุต่างๆโดย มีการเตรียม การป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่นมีการประชาสัมพันธ์แนะนำ ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงผลเสียของ ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยหรือรู้หลักในการช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น อีกทั้งช่วยเหลือทางการได้โดยการแจ้งข่าวต่างๆให้ทางราชการทราบ
  หน้าที่ของฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในการบรรเทาสาธารณภัย
 
จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 
การเตรียมพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง
 
จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง
 
จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร
 
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
บริการน้ำให้แก่ส่วนราชการและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค
 
การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ตามสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ
 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 7,009,370 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10