หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3


สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  


หมูทุบหมวดยู  
 
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
 
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน เทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียมและให้บริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งงานเลขานุการ การประชุมคณะ เทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีต่างๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งแต่การบรรจุเข้ารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ มากที่สุด และครอบคลุมถึงงานพ