หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''เมืองแห่งการพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการกีฬา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
การบูรณาการ3หน่วยงาน [ 15 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวัน เดือนมกราคม 2565 [ 15 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนน [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวัน เดือนธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสร [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวันเดือนมกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวันเดือนธันวาคม2565 [ 31 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำป [ 27 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวัน เดือนธันวาคม 2564 [ 26 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1 [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรี [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
   
 
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 111 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
ทต.หนองหมู [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง 🔊🔊เทศบาลตำบลพุกร่าง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนาก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านลำ ประชุมสภาสมัยสามัญ​ที่​ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืช ตัดกิ่ง ไม้ หมู [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ,รอง [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่ว [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างรับมอบชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด - 19 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโดน ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Booster ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลิ่งชัน วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน , [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองหมู ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง ขนาด 18000 BTU [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าลาน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับบริจาคโลหิต [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชำระภาษี ฯ และค่ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
E-Service
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
e-Mail : saraban@hinkong.go.th
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 7,704,079 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10