หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-670-566
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บร [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
รณรงค์ “สวมหมวกกันน๊อค ล๊อคสายรัดคาง” [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกองจะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด โ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
การรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ปีการศึกษา 25 [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
คำสั่งแต่งตั้งการมอบอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีทำการแทน [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 290 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถทางราบ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25 [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
   
 
สำเนาหนังสือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. จังหวัดสระบุรี [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว211  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/990-1064 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว218 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว210  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว195 [รายชื่อจังหวัด]  [ 22 ม.ค. 2563 ]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา สน.บถ.  [ 22 ม.ค. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองย่างเสือ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน บริจาคโลหิต [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2562 กิจกรรม เดิน-วิ่ง ช [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นและผู้บริหารท้อง [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนธนาคารขยะ [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสรวง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับก [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบูรณะซุ้มสะพานลอย [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ คำถามที่พบบ่อย จาก สำนักงานประกันสังคมสระบุรี [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 8 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพ ตำบลหนองย่างเสือ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-670-566
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,667,440 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
ปิดหน้าต่าง X
 
 
"เนื่องจากขณะนี้ โทรศัพท์สำนักงานของเทศบาลตำบลหินกอง ตู้สาขาเหตุเกิดขัดข้อง
ประชาชนสามารถติดต่อ ได้ที่หมายเลข 036-670-566 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้"