หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 


วิธีใช้ หมอพร้อม [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ให้ยกเว้นระเบียบในการจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ แคปเปญ พลังใจ99บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
เตือนช่วงหน้าฝนไข้เลือดออกจะเริ่มมีสถิติป่วยสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกัน [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ข้อปฏิบัติ ! ก่อน - หลัง การฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
คำแถลงนโยบายของ นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นในการตรียมความพร้อมก่อน-ระหว่าง-และหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
หน้ากาก 1 ชั้น หน้ากาก 2 ชั้น แบบไหนดีกว่ากัน [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พัฒนากา [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถของงานป้องกันและบร [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ร่างประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
   
 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือน พ.ค. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
ทต.วังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่4 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง สมัยสมัญ สมัยที่3ครั้งที่2 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง สมัยสมัญ สมัยที่2 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง สมัยแรก 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 256 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังม่วง ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิถุน [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบล [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน เตรียมความพร้อมจัดหาวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยนายประชุม ขวัญเมื [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสาย [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง ติดตามเด็กนักเรียนฯ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
E-Service
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 7,187,552 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10