หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศจากเทศบาลตำบลหินกอง เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 23. [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
\"แจ้งการเปิดจุดให้บริการภายในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมชน เทศบาลตำบลหินกอง [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
เกร็ดความรู้เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
โทรศัพท์สำนักงานของเทศบาลตำบลหินกอง ตู้สาขาเหตุเกิดขัดข้อง ประชาชนสามารถติดต่อ ไ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนาภายในเขตเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
- สระบุรี - ปทุมธานี - ลพบุรี เข้าชมสวนสวย ที่สวนนงนุชพัทยา ฟรี!!! ในเดือนกันยาย [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
8 เทคนิคป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง และการเกิดซ้ำ [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยก [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
   
 
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเดือนมิ.ย.-ส.ค.62 (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา) [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
โครงการ \"แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562\" [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.2/ว6066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 081037/ว4106 [แบบรายงานฯ]  [ 8 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4093 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ต.ค. 2562 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
อบต.บ้านยาง โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดี [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ ผู้สูงวัยใส่ใจถือศีล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานก่อสร้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากข้าวสาร สมองดีเริ่มที่ไอโอดีน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากข้าวสาร มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากข้าวสาร การเลือกซื้อและเก็บรักษาเกลือบริโภค [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย ประกาศเทศบาลตำบลตลาดน้อย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบซิงเกิ้ลแค๊ป จำนวน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ธารเกษม เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิืขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมา [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังม่วง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังม่วง แผนปฏิบิติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาร 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี งบทดลองเดือนกันยายน 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลิ่งชัน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังม่วง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังม่วง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังม่วง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง โครงการอาวุโสศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินกอง [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389517,036-389520
                                        จำนวนผู้เข้าชม 6,395,838 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555
                                            จัดทำโดย : NAXsolution.com