หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หินกอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''เมืองแห่งการพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการกีฬา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
วัดบ้านลาด
วัดห้วยขมิ้น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
เรื่อง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหินกอง ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งด [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตำบลหินกอง [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน การ [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
ผังบริเวณงานวันเด็กเทศบาลตำบลหินกอง [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
   
 
อนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองตัวอย่าง รุ่นที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
otop
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยบ้านหนองจิก (Mujalin)
   
 
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองหมู รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เยี่ยมประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เยี่ยมผู้ยากไร้ที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อสร้างศูนย์เสริมสร้า [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากข้าวสาร ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ทต.พุกร่าง ตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์เบื้องต้น [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🚜นำรถฟาร์มแทรคเตอร์🚜 ตัดหญ้าสองข้างทางถนน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก เทคนิคประหยัดค่าไฟ เรื่องง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเอง [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาก 10 วิธีประหยัด .. เริ่มคิด เริ่มลดใช้พลังงาน เพื่อชาตืยั่งยืน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาก วิธีการประหยัดพลังงาน .. ลดพลังงานสู่การเพิ่มพลังเงิน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านลำ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
e-Mail : saraban@hinkong.go.th
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 9,174,929 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10