หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หินกอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''เมืองแห่งการพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการกีฬา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
วัดบ้านลาด
วัดห้วยขมิ้น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
แผนการออกตรวจเหตุการณ์ประจำวัน เดือนธันวาคม 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 10 
ขอเชิญร่วมโครงการ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงก [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
ระเบียบการประกวดนางนพมาศสูงวัย เทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ชำระค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย [ 10 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 25 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลหินกอง ครั้งที่1/2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 27 
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ของเทศบาลต [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 91 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 101 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้แอปพลิเคชั่น ThaID [ 9 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 95 
ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 107 
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหม [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 118 
รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนผู้สงอายุเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปีการศึกษา2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 119 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 126 
 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 25 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 27 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
   
 
การรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดสระบุรี [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
otop
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยบ้านหนองจิก (Mujalin)
   
 
 
อบต.พุคำจาน โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อความความรู้รักสามัคคี ของประชาชนในชุมชน ประ [ 12 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสระบุรี [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน นำโดย นางสาวกัญญ์น [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาก โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.คชสิทธิ์ รับมอบเกียรติบัตรการประเมิน ITA ผลคะแนนระดับ AA ผ่านดีเยี่ยมประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คชสิทธิ์ โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คชสิทธิ์ 📅 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 7.30 น. อำเภอหนองแค ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.คชสิทธิ์ ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอหนองแค ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คชสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.) เทศบาลตำบลคชส [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบาย การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบด้วยตนเอง [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.คชสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คชสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คชสิทธิ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งขู้มูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลาดน้อย วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย มอบหมายให้กอง [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
e-Mail : saraban@hinkong.go.th
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 9,438,954 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10