หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหาร
''สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการประชาชนที่ดี
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม''
1
2
3


สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  

วัดมุจลินทสราราม  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555

 
   
 
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลหินกอง การพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุง [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือดบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาค [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2563/64 [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
เราจะปลอดจากเชื้อโรค ถ้าเราต้องกันจนเองอย่างต่อเนื่อง [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ไข้เลือดออกภัย ใกล้ตัว มาร่วมกันปฏิบัติ 3ก เพื่อการปรับเปลี่ยน [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ \" ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ \" [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 2 ต้านภัยโควิด19 [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
คู่มือการรับรองไม้ในกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยตนเอง [ 23 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
3 สถานที่ควรเลี่ยง ป้องกันและระวังการใช้ชีวิต ในช่วงโควิค-19 [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงก [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
   
 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แผนปฎิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]


หมูทุบหมวดยู
   
 
 
ทต.พุกร่าง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ดอนพุด พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันปิยมหาราช [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.หน้าพระลาน พิธีน้อมรำลึกและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองโรง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยบง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อควรจำ ! ในการย้ายภูมิลำเนาของผู้พิการ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อควรจำ ! ในการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลาดน้อย โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.หินกอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรและแก้ไขเบื้อง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง ประชุม อสม. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง การรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กแล [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแก ประกาศเทสบาลตำบลหนองแก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญสมัยที่ 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มในกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองยาว อบต.หนองยาว ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก (13 ตุลาคม) [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองยาว อบต.หนองยาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก ร. 9 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.หินกอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก 120 ปี สมเด็จย่า [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 6,164,587 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10