หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''หินกองเมืองทางผ่าน อาหารอร่อยล้ำเลิศ
แหล่งเมืองอุตสาหกรรม หลวงพ่อดำ คู่เมือง''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง  

วัดบ้านลาด  

วัดห้วยขมิ้น  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
   
 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 19 กันยายน 2564 [ 19 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 16 กันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25 [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 15 กันยายน 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
แจ้งปิดจุดกลับรถทางราบ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 14 กันยายน 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 13 กันยายน 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 12 กันยายน 2564 [ 12 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
#รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 11 กันยายน 2564 [ 11 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 10 กันยายน 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 9 กันยายน 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 8 กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 7 กันยายน 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
#รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 6 กันยายน 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
#รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง วันที่ 5 กันยายน 2564 [ 5 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พัฒนากา [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถของงานป้องกันและบร [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 112 
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ร่างประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
   
 
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน เดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]

หมูทุบหมวดยู
   
 
 
ทต.พุกร่าง [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ชะอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม เรื่อง ยกเลิกหนังสือเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาห [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะอม ประกาศยกเลิกหนังสือเขิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดี่เซล) โดยวิธ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชะอม ประกาศยกเลิกหนังสือเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) โดยวิธี [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง FIX IT จิตอาสา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ฝึกอบรมฟรีให้แก่ประชาชน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หินกอง ลงพื้นตรวจสอบและดูความเรียบร้อย การขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชตลอดสองฝั่งคลองระบายน้ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโดน บรรยากาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน สมัยสามัญ สมัยที่1/ 2563 ครั้งที่1 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่4 2563 ครั้งที่1 (สบ76101 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่4 2563 ครั้งที่1 (สบ76101 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่3 2563 ครั้งที่2 (สบ76101 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่3 2563 ครั้งที่2 (สบ76101 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง นางอังคณา ชิตะติตติ รองผวจ.สระบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 2563 ครั้งที่1 (สบ7610 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโดน ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 2563 ครั้งที่1 (สบ7610 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
E-Service
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 7,426,322 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10