หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หินกอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
เทศบาลตำบล
หินกอง
www.hinkong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-389-516,
      036-389-517
สำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง
''เมืองแห่งการพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สร้างอัตลักษณ์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการกีฬา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน''
ศาสนสถานในชุมชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง
1
2
3
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองช่าง เทศบาลตำบลหินกอง
    เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
    โทรศัพท์: 036-389-516, 036-389-517
    โทรสาร: 036-670-566
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35
คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดให้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ดำเนินแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา 43 วรรคสอง
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม
คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45
คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45
คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง
คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77(1)
คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77(2)
คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรตามมาตรา 77(3)
คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 77(4)
แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
แจ้งการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือ แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
แจ้งการขออนุญาตให้โอนใบอนุญาต
แจ้งคำวินิจฉัยอุธรณ์
แจ้งคำวินิจฉัยอุธรณ์
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 
 
   
  เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ : 036-389-516, 036-389-517
e-Mail : saraban@hinkong.go.th
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 9,602,473 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10