ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 32 )
29.63%
ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 5 )
4.63%
ด้านสาธารณสุข ( 27 )
25.00%
ด้านการศึกษา ( 26 )
24.07%
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 9 )
8.33%
ด้านการบริการประชาชน ( 9 )
8.33%