ท่านต้องการให้ ทต.หินกอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 28 )
28.57%
ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 4 )
4.08%
ด้านสาธารณสุข ( 22 )
22.45%
ด้านการศึกษา ( 26 )
26.53%
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 9 )
9.18%
ด้านการบริการประชาชน ( 9 )
9.18%